Luk

Om os

Vi sætter en stor ære i at levere en grundig og dedikeret rådgivning til vores klienter, så vores købere og sælgere af fast ejendom er godt juridisk klædt på.

Det vigtigt for os at rådgive vores klienter i øjenhøjde og være tilgængelige for vores klienter gennem hele processen.

Vi er specialiserede boligadvokater inden for fast ejendom og ved, at vi kan levere juridisk rådgivning på højt niveau og til konkurrencedygtige priser.

Vi dækker hele landet, idet vi tillige yder online- samt telefonrådgivning.

LANDSDÆKKENDE BOLIGADVOKAT 
|
FAST LAVT SALÆR  
|
GRUNDIG RÅDGIVNING I ØJENHØJDE  
|
FORSIKRET BOLIGADVOKAT  
|
INGEN HANDEL - INTET SALÆR  

Anne Falkenberg
Advokat og indehaver

Jeg er specialiseret inden for fast ejendom og har mange års erfaring hermed fra tidligere ansættelser hos Boligadvokater. Jeg rådgiver primært vores klienter ved køb og salg af fast ejendom, projektsalg, andelsboliger, forældrekøb mv.

Jeg har derudover også indgående erfaring med lejeretten, herunder udfærdigelse af lejekontrakter samt de lejeretslige problematikker, der kan udspringe heraf.

Jeg har ligeledes erfaring med håndtering retssager omkring mangler ved fast ejendom.

Jeg gør meget ud af at rådgive mine klienter i øjenhøjde samt gå grundigt til værks, således at mine klienter føler sig behørigt rådgivet og føler sig trygge i hele rådgivningsprocessen.

Tag kontakt det koster ikke noget

Persondata

Vi behandler oplysninger om vores kunder med henblik på at kunne udføre den opgave vi har aftalt. I den forbindelse registreres oplysninger i vores advokatsystem. Vi anvender ikke dine data til andre formål. Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger, men ved udførslen af din sag kan der være behov for videregivelse af oplysninger til eksterne parter som f.eks. offentlige myndigheder, forsikringsselskaber, andre advokater, skønsmænd, vidner. banker og kreditforeninger, translatører mv. 

Klienter registreres med navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Der registreres alene de nødvendige oplysninger. Klienter anmodes om cpr.nr. samt kopi af ID i de sager, hvor det kræves af hensyn til overholdes af lov om hvidvask. I disse sager skal der indhentes oplysninger om ID og oplysninger skal gemmes i 5 år efter klientforholdes ophør. Derudover registreres cpr.nr. i sager hvor der er krav om anvendelse af disse, f.eks. ved tinglysning, sager om separation, skilsmisse, samvær mv samt nogle retssager.

I visse sager vil der være følsomme data som f.eks. helbredsoplysninger, oplysninger om straffemæssige forhold samt oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold. Det er alene oplysninger der gemmes i sager hvis de har et formål i forhold til klientens sag.

Oplysninger gemmes i vores advokatsystem i 10 år under hensyn til forældelsesreglerne. Bogføringsmateriale gemmes i 5 år under henvisning til bogføringsreglerne.

Man har i medfør af databeskyttelsesforordningen ret til at se sine oplysninger, ret til berigtigelse (at få rettet oplysninger), ret til at transmittere oplysninger. Hvis man ønsker at klage over behandling af sine personoplysninger, kan der klages til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk, hvor man også kan læse mere om sine rettigheder.

Dataansvarlig er Anne Falkenberg, af@dinboligadvokat.nu Du kan rette henvendelse til den dataansvarlige hvis du har nogle spørgsmål til persondata, herunder omkring opbevarelse af disse, hvis du ønsker at se dine oplysninger, ønsker at få oplysninger rettet eller overført oplysninger. Du kan ligeledes rettet henvendelse til den dataansvarlige såfremt du vil rejse indsigelser overfor behandlingen af persondataoplysninger. Anmodning om indsigt i egne data efterkommes indenfor 1 måned.

Såfremt en klient eller anmoder om at få slettet data,  skal denne anmodning til den dataansvarlige, der skal efterkomme denne inden for 1 måned. Data slettes, såfremt der ikke er lovmæssigt krav om at opbevare data.

Kontoret har databehandlingsaftaler med Economics, Danmark, Danløn og Din Digitale Vicevært.

Hvis der konstateres databrud, forstået som uvedkommendes adgang til data, skal datatilsynet straks og inden 72 timer orienteres herom. Derudover skal den dataansvarlige straks kontakte de relevante dataleverandører som databruddet omfatter med henblik på at fastlægge omfanget af databruddet samt en handlingsplan for at genskabe data og datasikkerhed

Hvis der er risiko for at fysiske personers data er blevet brudt eller kan blive brudt kontakter den dataansvarlig den eller de pågældende personer hurtigst muligt.

ADVOKAT OG FORSIKRINGSOPLYSNINGER

Alle hos Din Boligadvokat er omfattet af en ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan.

Advokaten Anne Falkenberg er beskikket som advokat af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet. 

Advokat Anne Falkenbergomfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside http://www.advokatsamfundet.dk/ 

Advokatnævnet er en uafhængig klageinstans, oprettet under Det Danske Advokatsamfund. Advokatnævnet behandler bl.a. klager fra forbrugere over advokaters salærer. Læs mere om advokatnævnet http://advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

Din Boligadvokat drives af Falkenberg Advokater ApS, som drives som et anpartsselskab.

Din Boligadvokat anvender ikke klausuler om lovvalg eller værneting. 

Fortrolighed

Alle oplysninger, som meddeles Din Boligadvokat af kunder, eller som modtages om klienter eller andre i forbindelse med arbejdet for klienter, behandles fortroligt. Fortroligheden gælder også efter sagens afslutning.. 

Hvidvaskningsregler

Din Boligadvokat er omfattet af Lov om forebyggelse af hvidvaskning af økonomiske midler, og vi har således indberetningspligt til myndighederne. Til opfyldelse af loven har vi blandt andet pligt til at indhente identitetsoplysninger fra såvel nye som fra eksisterende klienter.

Bank oplysninger

Nykredit Bank: 5492 – 0000902777
Swift/BIC NYKBDKKK - Iban DK3854920000902777

Udtalelse

Jeg er så glad over at jeg fik Advokat Anne Falkenberg ”Din Bolig Advokat” til at forhandle boligprisen på min første lejlighed – Jeg sparede HELE 135.000 på en bolig til 2.2 mill. Det gav mig mulighed for frit at vælge realkredit type i banken - MANGE TAK

Jesper og Charlotte
★ ★ ★ ★ ★

Udtalelse

Advokat Anne Falkenberg har hjulpet mig med køb af en lejlighed (forældrekøb). Alt bliver gennemgået til punkt og prikke, og intet bliver overset af Anne. Hun er meget behagelig og tillidsvækkende. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale, at man benytter advokat Anne Falkenberg

Ali
★ ★ ★ ★ ★